بازاریابی

بازاریابی

... نیازمندی صنعت با دیوار صنعت ... بازاريابي چيست؟ در بين فعاليتهاي مختلف كسب و كار،بيش از همه بازاريابي با مشتري سر و كار دارد. با اينكه به زودي بازاريابي را ب ا جزئيات بيشتري ...