فن آوری اطلاعات در صنعت مراقبت

فن آوری اطلاعات در صنعت مراقبت

  از نظرعلم مدیریت اطلاعات : فن آوری اطلاعات شامل همه عوامل فن آوری برای ذخیره , دستکاری و بازیابی داده ها جهت تبدیل داده ها به اطلاعات مفید برای جامعه.(3) دردیکشنری : فن آوری ...