استراتژی بازاریابی مک دونالد

استراتژی بازاریابی مک دونالد

استراتژی بازاریابی مک دونالد      افزودن منوی عذایی "حرکت کنید" ایده جالب و خاص در اين قسمت، پي مي بريد كه بازاريابي در محيطي مستقل عمل نمي كند، بلكه محيط آن پيچيده و كاملاً در ...