چاپ ترمو

چاپ ترمو

چاپ ترمو در چاپ ترمو که از کارهای تکمیلی چاپ می باشد پس از انجام کلیه عملیات چاپ در آخرین مرحله چاپ بوسیله موادی به صورت دستی یا ماشینی روی سطح کار گذاشته می شود. ...