اطلاعاتی در بازاریابی

اطلاعاتی در بازاریابی

دیوارصنعت ارایه میدهد: اطلاعاتی در بازاریابی ابتدا به تصویر توجه کنید: مدلي پنج مرحله اي براي فرايند بازاريابي به تصوير در آمده است. در چهار مرحله اوليه، شركت سعي در درك مصرف كنندگان، توليد ارزش ...