کــــشت و پرورش قـــــارچ صدفــــــــی

کــــشت و پرورش قـــــارچ صدفــــــــی

روش پرورش قارچ صدفي : از آنجايي كه پرورش قارچها معمولا در محيطي بسته انجام مي شود؛ لذا قارچهاي صدفي را مي توان در هر منطقه جغرافيايي و با هر نوع آب و هوايي كشت ...