ادامه تکنیک های گفتگو

ادامه تکنیک های گفتگو

ادامه تکنیک های گفتگو: «همدردی» نیز در برخی موارد، با توجه به معیارهای فرهنگی حاکم، ممکن است مخرب بوده و به ناپایداری رابطه بیانجامد. این بیشتر در مواردی مشاهده می‌شود که «همدردی» بر نوعی خود ...