آگهی هنری

آگهی هنری

هنر در کجا قرار دارد؟ و صنعت در کجا؟ آیا مرز مشترکی مابین وجود دارد؟ چرا دیدگاه صنعتی به هنری وجود ندارد در صورتی که این دو خیلی جاها باهم پیوند میخورند پس همین الان ...