معاینه فنی (قسمت دوم)

معاینه فنی (قسمت دوم)

معاينه فني در ايران در آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1353، معاينه فني براي خودروهاي عمومي پيش بيني گرديده است. ليكن فقدان تجهيزات مورد نياز و دستورالعمل هاي لازم و پرسنل متخصص، ميزان ...