فروشنده موفق کیست؟

فروشنده موفق کیست؟

فروشنده موفق کیست؟ بهترین و مشهورترین مدیران جهان در هنگامی که به اوج شکوفایی و بالندگی دوران کاری خود و شرکتشان رسیده اند در مصاحبه با خبرنگاران یک نکته را به طور مشترک یادآوری کرده ...