پیشینه هوشمند سازی ترافیک

پیشینه هوشمند سازی ترافیک

♦◊♦ پیشینه هوشمند سازی ترافیک در داخل کشور متاسفانه در داخل کشور پژوهش های کمتری در مورد هوشمند سازی ترافیک شهری انجام شده که ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره می شود: فرهادی (1390) به ...