سیکل های توانی استاندارد هوایی

سیکل های توانی استاندارد هوایی

در بسیاری از تجهزات تولید کار از سیال عاملی استفاده می شود که معمولا یک گاز است. موتور نقلیه اشتغال جرقه ای، موتور دیزل و توربین گاز معمولی، نمونه هایی از این دسته هستند. برای ...