کنترل بازاریابی

کنترل بازاریابی

كنترل بازاريابي از آنجايي كه بيشتر غافلگيريها هنگام پياده سازي بازاريابي رخ مي دهد، بخش بازاريابي بايد فرآيند بازاريابي را دائماً تحت كنترل داشته باشد. كنترل بازاريابي شامل ارزيابي نتايج استراتژيها و برنام ههاي بازاريابي ...