شیر فشار شکن

شیر فشار شکن

تنظيم گستره دما علاوه بر تفاضل دما تنظيم ديگري به نام گستره وجود دارد: 25و35 و20و30 تفاضل همان10درجه است ولي گستره دمايي انها متفاوت است بايد توجه داشت كه با افزايش تفاضل مدت زمان كاري ...