گامهای سواد اطلاعاتی

گامهای سواد اطلاعاتی

نگاهی به مفهوم سواد اطلاعاتی : آگاهی از قابلیت  محاسباتی و توانایی تشخیص و بیان روشن مسائلی که به کمک فن آوری رایانه قابل حل هستند. سواد اطلاعاتی از دیدگاه وبر و جانسون: سواد اطلاعاتی ...