لیتوگرافی

لیتوگرافی

لیتوگرافی چیست؟ عکاسی یا لیتوگرافی ارایه شده در دیوار صنعت: www.divarsanat.ir در ایران از اولین مرحله بعد از حروف چینی و طراحی تا ابتد ای دستگاه چاپ برای یک کار چاپی را لیتوگرافی و کسی ...