ابزارها و سطوح رضایتمندی مشتری

ابزارها و سطوح رضایتمندی مشتری

دیوار صنعت مرجع صنعت کشور ابزارها و سطوح رضايتمندي مشتري شركتها با توجه به مشتريان هدف خود مي توانند سطوح مختلفي از ارتباط با مشتري را ايجاد كنند. در سطوح پايين ارتباط كه شركت داراي ...
رویکرد بازاریابی اجتماعی

رویکرد بازاریابی اجتماعی

رويكرد بازاريابي اجتماعي رويكرد بازاريابي اجتماعي اين سوال را مطرح مي كند كه آيا در رويكرد صرف بازاريابي تضاد بين خواسته هاي كوتاه مدت مصرف كننده و رفاه بلند مدت او مورد چشم پوشي قرارگرفته ...