دستگاه چاپ سیلک چهار رنگ

دستگاه چاپ سیلک چهار رنگ

دستگاه چاپ سیلک چهار رنگ این دستگاه دوار می باشد و توانایی 4 چاپ تفکیکی و 256 رنگ ترکیبی مانند چاپ چهره انسان ار دارد دستگاه چاپ سیلک 4 رنگ دوار رایج ترین نوع دستگاه ...