آموزش Coolpack (قسمت چهارم)

آموزش Coolpack (قسمت چهارم)

آموزش Coolpack (قسمت چهارم) با کليک بر روي گزينه(cycle spec)وارد صفحه مشخصات سيکل مي شويم. در اين بخش مي توانيم متغيرهاي مختلف را تغيير دهيم. اين صفحه شامل قسمتهاي زير است: تنظيم دما: دماي تبخير ...