بازاریابی حضوری چیست؟

بازاریابی حضوری چیست؟

بازاریابی حضوری چیست؟ بازاریابی حضوری یک نوع بازاریابی مستقیم است که بیشتر به منظور معرفی یک محصول و یا موارد وابسته به آنها، توسط یک فرد انسانی با هدف جلب سفارش و یا معرفی صرف، ...