شرایط برای پرورش و رشد قارچ

شرایط برای پرورش و رشد قارچ

شرایط برای پرورش و رشد قارچ تهویه تهویه در محیط اتاق کشت باید بطور یکنواخت انجام شود و نبایستی روی سطح کشت را بیش از حد نیاز هوا داد و تهویه در کلیه نقاط اطاق ...