تفاهم با دیگران چطور و چگونه؟

تفاهم با دیگران چطور و چگونه؟

تفاهم با دیگران چطور و چگونه؟ تفاهم با دیگران ای بسا دو ترک چون بیگانگان                                  ای بسا هندو و ترک همزبان پس زبان همدلی خود دیگر است                             همدلی از همزبانی بهتر است مولوی ارتباطات انسانی ...