کندانسورها

کندانسورها

دیوار صنعتی با دیوار صنعت کندانسورها کندانسورها نیز همچون اواپراتورها وسایل انتقال حرارت می باشند که در آنها حرارت بخار مبرد داغ از طریق سطوح لوله به عامل تقطیر ( مثلا آب یا هوا ) ...