ترکیبات پری بیوتیک (صنعت غذایی)

ترکیبات پری بیوتیک (صنعت غذایی)

تركيبات پري بيوتيك (صنعت غذایی) در حال حاضر تمايل بسيار زيادي به مصرف غذاهاي عملگرا يعني غذاهاي داراي ارزش دارويي و تغذيه اي ويژه علاوه بر خواص تغذيه اي پايه به وجود آمده است. در ...