مدیریت تلاشهای بازاریابی

مدیریت تلاشهای بازاریابی

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ مديريت تلاشهاي بازاريابي براي مفيد بودن بازاريابي در مديريت بازاريابي، علاوه بر بازاريابي خوب، بايد به مديريت نيز توجه كرد. مديريت فرآيند بازاريابي به چهار عملكرد مديريت بازاريابي احتياج دارد. تحليل، برنامه ريزي، اجرا و ...