بازاریابی مبتنی بر نسل

بازاریابی مبتنی بر نسل

بازاريابي مبتني بر نسل آيا بازاريابان بايد براي هر نسلي محصولات و برنامه هاي بازاريابي مجزايي تهيه كنند؟ بعضي از متخصصان هشدار مي دهند كه وقتي محصول يا پيامي در مورد گروه خاصي مؤثر واق ...