رویکرد بازاریابی اجتماعی

رویکرد بازاریابی اجتماعی

رويكرد بازاريابي اجتماعي رويكرد بازاريابي اجتماعي اين سوال را مطرح مي كند كه آيا در رويكرد صرف بازاريابي تضاد بين خواسته هاي كوتاه مدت مصرف كننده و رفاه بلند مدت او مورد چشم پوشي قرارگرفته ...