بازار شناسی و بازار داری

بازار شناسی و بازار داری

بازارشناسی و بازارداری   بازار گرایی (Market Orientation): گرایش به بازار و نیاز مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است، مدیر موفق در بازار کسی‌ست که سازمان را با شرایط روز همگام کند؛ و این زمانی ...