اواپراتورها

اواپراتورها

.................................................... ....................... دیوار صنعت مرجع خرید و فروش اواپراتور ........................... ........................ کلیــــــــــــــــــــــــــــک کنید ........................................................   اواپراتورها اواپراتورها سطوح انتقال حرارتی هستند که در آنها مایع فراری با دریافت گرمای نهان تبخیر از فضا یا محصولات ...