دکلمه

3 سال قبل
  • محلگیلان
  • قیمت تماس بگیرید

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست؟
تنها صداست که می ماند.