سیکل نیروگاه بخار

دیوار صنعت نیازمندی صنعت ایران

سیکل نیروگاه بخار

مقدمه

بسیاری از نیروگاه ها از جمله نیروگاه های ساده بخار در یک سیکل کار میکنند یعنی سیال عامل تعدادی فرایند را طی میکند و در نهایت به حالت اولیه باز می گردد. برای نبروگاه بخار این سیکل یک سیکل بسته است. در عین حال مناسب که برای هر دو نوع تجهیزات سیکل های باز و بسته ،عملکرد یک سیکل بسته فرضی را که به سیکل حقیق شبیه است بررسی میکنیم. چنین روشی در تعیین آثار متغییر ها بر عملکرد مفید خواهد بود.
در این مقاله و مقالات آینده سایت به سیکل های فرضی برای تجهیزات توان و تبرید خواهیم پرداخت. بخار ها و گاز های ایده آل تفاوت دارند. نشان میدهیم که چگونه فرایند های تجهیزات حقیقی با تجهیزات آیده آل تفاوت دارند.
چنانچه در یک سیکل سیال عامل در تمامن فرایند ها به طور دائم در حالت تبخیر و چگالیده قراردادشته باشد آن در سیل توان بخار طبقه میشود.
نیروگاه بخار
در شکل زیر سیکل یک نیروگاه بخار را مشاهده میکنید، که بخار تولید شده در دیگ بخار در یک توربین آدیاباتیک برای تولید گاز منبسط میشود جریان خروجی از توربین به کندانسور وارد میشود و پس از آن توسط پمپی به صورت آدیاباتیک به دیگ بخار باز میگردد. کار حال از توربین به مراتب بزرگتر از کار لازم برای پمپ است و کار خالص معادل اختلاف بین پرمای انتقال یافته به دیگ و گرمای دفع شده از کندانسور می باشد.

2016-11-14_114112

چنانچه فرض کنیم این چرخه به صورت یک سیکل کارنو عمل کند فرایند انتقال گرما به دیگ و انتقال گرما از کندانسور دما ثابت انجام خواهد شد فرایند های تراکم در پمپ و انبساط در توربین به صورت ادیاباتیک برگشت پذیر خواهد بود.

فرایند ها:
فرایند ۱-۲: یک مسیر آیزنتروپیک که فشار افزایش می یابد.
فایند ۲-۳: در نتیجه جذب هم دمای گرما در دیگ بخار مایع اشباع به بخار اشباع تبدیل می شود.
فرایند ۳-۴: مسیر ایزنتروپیک و تولید بخار مرطوب.
فرایند ۴-۱: فرایند فشار ثابت.

دیوار صنعت مرجع صنعت ایران

www.divarsanat.ir

ارسال نظر

18 + هجده =