آموزش CoolPack قسمت پنجم

تهیه شده در گروه دیوار صنعت

www.divarsanat.ir


  • اواپراتورهای انبساط مستقیم و کمپرسورهای تک مرحله ای

DX evaporators, one-stage compressors

  • اواپراتورهای انبساط مستقیم با تزریق مایع در خط مکش،کمپرسور تک مرحله ای

DX evaporators, liquid injection in suction line, one stage compressors

  • اواپراتورهای انبساط مستقیم با تزریق مایع در خط مکش،کمپرسور دو مرحله ای

DX evaporators, liquid injection in suction line, two-stage compressor

  • اواپراتورهای تر، خنک کن میانی باز،کمپرسور تک مرحله ای

Flooded evaporators, open intercooler, one-stage compressors

  • اواپراتورهای تر،خنک کن میانی بسته،کمپرسور تک مرحله ای

Flooded evaporators, closed intercooler, one-stage compressors

سیکل دو مرحله ای با اواپراتور انبساط مستقیم وکمپرسور تک مرحله ایDX evaporators, one-stage compressors

همان طور که در شکل صفحه قبل ملاحضه می گردد،پس از خروج گاز از کمپرسور فشار بالا و ورود به خط تخلیه،با گازی که از کمپرسور فشار پایین آمده است مخلوط شده و با هم وارد کندانسور می شوند.

مایع خروجی از کندانسور مادون سرد خواهد بود.این مایع در نقطه ۵ به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت عمده آن وارد مبدل حرارتی(در صورت انتخاب)می شود و پس از آن به شیر انبساط رفته سپس وارد اواپراتور فشار بالا می گردد.

قسمت کوچکتر نیز وارد مادون سردکن شده و پس از عبور از شیر انبساط آن به سمت اواپراتور فشارپایین هدایت می شود.

مبرد خروجی از اواپراتور فشار بالا با مبرد تبخیر شده ای که از مادون سردکن امده است مخلوط میشود و به سمت کمپرسور فشاربالا یا مبدل حرارتی(در صورت انتخاب) می رود.

مبرد مادون سرد شده پس از خروج از مادون سردکن منبسط می شود و وارد اواپراتور فشار پایین می گردد و بعد از عبور از آن وارد خط مکش کمپرسور دما پایین می شود و در نهایت پس از خروج از آن با گاز خروجی از کمپرسور فشار بالا مخلوط می گردد.

سیکل دو مرحله ای با اواپراتور انبساط مستقیم کمپرسور تک مرحله ای و تزریق مایع در خط مکش

DX evaporators, liquid injection in suction line, one stage compressors


 

این سیکل تبرید بیشتر برای استفاده در سیستمهای سرمایش سوپر مارکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

در این سیکل گاز سوپرهیت خروجی از کمپرسور فشار پایین با مبرد سوپرهیت شده مخلوط می شود.

برای کاهش دمای مبرد سوپرهیت قبل از فرآیند تراکم درکمپرسور فشار بالا،مایع مبرد به درون خط مکش تزریق می شود تا مبرد گازی شکل را خنک کند.

سایر مراحل همانند سیکل قبلی می باشد.

سیکل دو مرحله ای با اواپراتور انبساط مستقیم،کمپرسور دو مرحله ای و تزریق مایع در خط مکش
DX evaporators, liquid injection in suction line, two-stage compressor

  • این سیستم شامل دو کمپرسور،یک کندانسور،سه عدد شیر انبساط،یک اواپراتور و یک سردکن مایع(اختیاری) است.
  • مادون سردکن مایع مبرد اواپراتور به وسیله سردکن مایع انجام می شود.
  • گاز مکش در مرحله فشار بالا به وسیله تزریق مایع خنک سازی می شود.

با کلیک بر روی دکمه On-stage comp میتوان این سیکل را با سیکل تک مرحله ای مقایسه نمود.

سیکل دو مرحله ای با اواپراتورهای تر،کمپرسور دو مرحله ای وخنک کن میانی باز
Flooded evaporators, open intercooler, one-stage compressors

این سیکل شامل دو کمپرسور،یک کندانسور،دو شیر انبساط،دو اواپراتور،جداکن مایع و یک خنک کن میانی باز می باشد.

ابتدا در نقطه ۱ گاز مکیده شده در کمپرسور فشار بالا متراکم می شود و وارد خط تخلیه می گردد.سپس وارد کندانسور شده و به مایع مادون سرد تبدیل می شود.در شیر انبساط مرحله دما بالا منبسط شده و وارد خنک کن میانی می گردد.

قسمتی از مبرد در هنگام خروج از خنک کن میانی وارد اواپراتور فشار بالا می شود. دراینجا قسمتی از مبرد که بخار شده است مجددا به خنک کن میانی باز می گردد.

قسمت دیگر نیز در جداکن مایع فشار پایین منبسط می شود.

بخار خروجی از خنک کن (نقطه۸)وارد خط مکش کمپرسور فشار بالا می شود.مایع خروجی از جداکن وارد اواپراتور فشار پایین می گردد و پس از عبور از آن دوباره به جداکن میریزد.

بخار خروجی از جداکن مایع نیز وارد خط مکش کمپرسور فشار پایین می شود و دوباره پس از تراکم وارد خنک کن میانی باز می گردد.

سیکل دو مرحله ای با اواپراتورهای تر،کمپرسور دو مرحله ای و خنک کن میانی بسته
Flooded evaporators, closed intercooler, one-stage compressors

تنها تفاوت این سیکل با سیکل قبلی استفاده از خنک کن میانی بسته است.

سیال عامل مادون سرد شده در نقطه ۴ قبل از ورود به شیر انبساط وارد کویلی در سردکن میانی می شود و در نهایت در جداکن مایع منبسط میگردد.

ارسال نظر