گامهای سواد اطلاعاتی

نگاهی به مفهوم سواد اطلاعاتی :

آگاهی از قابلیت  محاسباتی و توانایی تشخیص و بیان روشن مسائلی که به کمک فن آوری

رایانه قابل حل هستند.

سواد اطلاعاتی از دیدگاه وبر و جانسون:

سواد اطلاعاتی به معنای توانایی در اتخاذ رفتار اطلاع یابی به منظور شناسایی اطلاعات

مورد نیاز برای تامین نیازهای اطلاعاتی,به طوری که دسترسی به اطلاعات مورد نظر به

استفاده صحیح,اخلاقی وموثر از اطلاعات  در جامعه منجر شود.اطلاعات مورد نیاز ممکن

است از طریق هرکانال یا رسانه ای که میسر باشد بدست آید.

نقش سواد اطلاعاتی در افزایش دموکراسی و توسعه :

 • افزایش آگاهی عمومی وتوسعه
 • رسانه ها ,احزاب سیاسی وتوسعه
 • حمایت ار رشد و پیشرفت انسان و توسعه
 • بهره مندی از قدرت اطلاعات و توسعه

ویژه گی های سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی یکی از مشخصه های بارز جامعه اطلاعاتی است.سواد اطلاعاتی

توانایی یافتن ,ارزیابی ,استفاده موثر اطلاعات مورد نیاز به کمک مهارت ها و به

منظور یادگیری مدام است.همان طوری که سازمان ها و کشوردر جستجوی سواد

اطلاعاتی هستند ,درک این نکته ضروری است که تکنولوژی فقط بخشی از راه حل است.

سواد اطلاعاتی , یک نگرش ومهارت جدید برای انجام وضایف در جامعه جدید به

شمار می آید. فرد با سواد اطلاعاتی ارزش اطلاعات را تشخیص می دهد. وتمایل به

یادگیری دارد. زمانی که برای حل مشکل, نیازمند اطلاعات است توانایی پیدا کردن و

تحلیل آن را دارد , قادر است محتوای اطلاعاتی با دید انتقادی ارزیابی کند.

امروزه کسانی از نظر اطلاعاتی با سواد خوانده می شود که توانایی ودانش  شناسایی

بازیابی و ارزیابی اطلاعات را دارا باشد.

بعضی از انواع تواناییهای مورد استفاده در سواد اطلاعاتی :

 1. تواناییهای فنی (سواد رایانه ای)
 2. تواناییهای ذهنی(سواد عمومی)
 3. تواناییهای ارتباطی

هفت اصل مهم در سواد اطلاعاتی عبارتند از:

 • توانایی تشخیص نیاز اطلاعاتی
 • شناسایی روشهای دسترسی به اطلاعات
 • تدوین استراتژیهای لازم برای جستجو
 • مهارتهای جستجو و دسترسی
 • توانایی مقایسه و ارزیابی منابع
 • سازماندهی , کاربر وبرقراری ارتباط
 • نمایش اطلاعات ومشارکت درایجاد دانش جدید

 

استانداردهای سواد اطلاعاتی

استاندارد اول :

دانشجویانی دارای سواد اطلاعاتی است که بتواند بصورت مفید و موثر به اطلاعات

دسترسی داشته باشد.

 1. این دانشجو باید نشان دهد که نیاز به اطلاعات را درک می کند
 2. این دانشجو باید نشان دهد که می داند برای تصمیم گیری دقیق و اطلاعات لازم است
 3. این دانشجو باید نشان دهد که به چگونگی تنظیم مرکز سمعی بصری کتابخانه وارد است.
 4. این دانشجوباید قادر باشد منابع اطلاعاتی فراوانی را معرفی واز آنها استفاده کند

استاندارد دوم:

دانشجویی دارای سواد اطلاعاتی است که قادر باشد اطلاعات را بصورت کامل و

انتقادی ارزیابی نماید.

 1. این دانشجوباید قادرباشد بین حقیقت ,داستان واطلاعات سو گرفته فرق بگذارد
 2. این دانشجو باید بتواند ارتباط بین اطلاعات ونیازهای خودش را تعیین کند
 3. این دانشجو باید قادر باشد صحت واعتبار نویسنده ومحتوای یک مدرک را تعیین کند.

استاندارد سوم:

دانشجو سواد اطلاعاتی دارد که بتواند ازاطلاعات بطور دقیق و خلاق استفاده نماید.

 1. این دانشجو باید قادرباشد اطلاعات را به گونه ای سازمان دهد که متناسب با نیازهای تکالیف درسی او و حل مسائلش باشد.

ارسال نظر

نوزده + 7 =