هوشمند سازی ترافیک

هوشمند سازی ترافیک از نگاه برون مرزی

پ.ک. نگ و همکاران بویلر بازیاب برای تولید بخار اشباعی را طراحی و راه اندازی کردند که دارای کمترین میزان برگشت ناپذیری است. آن ها نتیجه گرفنتد که کار کردن بویلر بازیاب در حالت بیشترین بار میزان آنتروپی تولید شده را کاهش می دهد.

کاساروسا و فرانکو آنالیز ترمودینامیکی برای طراحی پارامترهای عملیاتی بویلرهای بازیاب مختلف بر اساس برگشت ناپذیری انجام داده اند.

ردی و همکاران یک بویلر بازیاب تک فشار را آنالیز نمودند تا اثرات پارامترهای عملکردی بی بعد شده را بر روی تولید آنتروپی بررسی کنند. آن ها نشان دادند که اختلاف دمایی سطح گرم و سرد اصلی ترین عامل تولید آنتروپی است.

جیانینی و فرانکو روشی را برای طراحی بویلر بازیاب براساس کاهش سطح و افت فشار ارائه کرده است. والدز و همکاران  روشی را ارائه کردند که اصلی ترین پارامترهای مرتبط برای طراحی براساس بازده حرارتی و هزینه ساخت را شناسایی کند. آن ها دو مدل ترمواکونومیک به منظور بررسی صرفه اقتصادی سرمایه گذاری ارائه نمودند.

ژیژین و همکاران  یک سیستم بازیاب تک فشار تحت شرایط دما و یا دبی متغیر طراحی نمودند. مناسالدی و همکاران  شیوه ای برای طراحی سیستم بازیاب ارائه داده اند. روش آن ها یک برنامه غیرخطی بود که سه پارامتر بیشینه کردن توان کل، بهینه کردن نسبت توان کل به وزن و بیشینه کردن انتقال حرارت کل را در نظر می گرفته است.

شناخت کامل بویلر در راه اندازی برای طراحی و عملکرد بویلر بازیاب دارای اهمیت می باشد. در لحظه راه اندازی است که بویلر ممکن است در بیشینه مقدار گرادیان دمایی و فشار قرار گیرد. قرار گرفتن متوالی و چند باره در این شرایط تنش حرارتی و مکانیکی ممکن است سبب خستگی در بویلر گردد. و از طرفی راه اندازی بویلر بازیاب می تواند بر روی کل مجموعه سایت تأثیر بگذارد.

پاشا به بررسی قیدهای مختلف تأثیرگذار اعم از داخلی و خارجی بر راه اندازی بویلر بازیاب و در نتیجه کل مجموعه پرداخته است. قیدها مورد نیاز برای طراحی بویلر بازیاب در لحظه راه اندازی به گونه ای مطرح شده است که نیازهای کل مجموعه را در بر بگیرد. وی به ارائه شیوه ای برای طراحی بهینه بویلر براساس نیازهای مجموعه سیکل پرداخته است.

جولی و همکاران به بررسی خصوصیات بویلرهای بازیاب در لحظه راه اندازی پرداختند. مهم ترین شاخصه های این تحقیق دبی بخار، فشار بخار، دمای بخار و سطح آب در درام بوده است.

دشامپ و همکاران با استفاده از ارائه یک روش به بررسی و محاسبه سیرکولاسیون در بویلر بازیاب در حالت گذرا پرداختند. این بویلرهای بازیاب از تعدادی مبدل حرارتی که هر کدام دارای تعدادی لوله بودند ساخته شده بود. این روش برای محاسبه تمام مبدل های حرارتی از یک شیوه استفاده می کند، که با جایگزینی دسته لوله ها با مبدل خطی متناسب با آن به حل مسأله می پردازد.

کیم و همکاران آنالیزی بر روی رفتار دینامیک بویلر بازیاب در راه اندازی را مورد بررسی قرار دادند. روش محاسبه آن ها بر مبنای روش شبه پایدار بوده است. آن ها یک بویلر بازیاب فشار بالا را به صورت مفهومی طراحی نموده و براساس شرایط گاز ورودی به بررسی عملکرد بویلر در لحظه راه اندازی پرداختند. تأثیرات مدهای عملکردی توربین گاز و بای پاس گاز تحلیل شده اند. آن ها با استفاده از یک تجزیه و تحلیل پارامترهای کنترل در راه اندازی، شرایط کنترل بهینه را ارائه داده اند.

 

ارسال نظر