محاسبه و طراحی سردخانه

محاسبه و طراحی سردخانه

با توجه به توضیحاتی که در فصل دهم کتاب تبرید و سردخانه در مورد چگونگی مراحل طراحی و محاسبه سردخانه و بار برودتی مورد نیاز داده شده است،در اینجا فقط به حل یک مثال با این نرم افزار بسنده می کنیم .

مثال:سردخانه ای با ابعاد۴×۱۰×۶ متر روزانه ۳۴۰۰ کیلو گوشت گاو را از دمای c 2 تا c 7 سرد می کند.بجز دیوار شرقی مه با سردخانه هم دما است،تمام دیوارها و سقفها با فضای تهویه نشده c 30 ورطوبت نسبی ۵۰% مجاورند.روزانه دو نفر کارگر به مدت ۴ ساعت در داخل سردخانه کار می کنند.سرویس متوسط،بار روشنایی ۵۰۰ وات و لامپها ۴ ساعت در روز روشن هستند.ظرفیت لازم بر اساس ۲۰ ساعت کار چقدر خواهد بود؟

حل:مقدار k را برای تمام دیوارها و سقف هاK=0.045 در نظر می گیریم. همچنین شدت نفوذ هوا بر حسب جدول ۷-۱۰ کتاب برابر ۵/۱۳ L/S یا ۶/۴۸ M*3/H است. رطوبت فضای داخل سردخانه را۲۰% می گیریم. ابعاد سردخانه را با کسر ضخامت عایق ها ۵/۳×۶/۹×۶/۵ در نظر می گیریم. حال داده های مسئله را به ترتیب در قسمتهای مشخص شده وارد می کنیم.

سیستم های سرمایش دینامیک
Dynamic

سرمایش یک فضا یا یک شی(ON/OFF)

با استفاده از این نرم افزار میتوان با وارد کردن مقادیر و مشخصات یک سیکل واقعی تبرید نمودارهای تغییرات آنها را بر حسب زمان مشاهده نمود.

مراحل کار با این نرم افزار به صورت زیر است:

initial :در این پنجره ابتدا مبرد را انتخاب می کنیم،سپس زمان شروع و اتمام کار سیستم را مشخص می کنیم.در انتها دمای مورد نیاز را وارد می کنیم.

Control :در این قسمت حداقل و حداکثر دمای محصول را تعیین می کنیم.

Load :در مرحله اول باید وزن بار،حرارت مخصوص بار،میزان بار ورودی به سیستم ودر آخر دمای محیط و میزان نوسانات آن را وارد می کنیم.

Evaporator : دمای مبرد سوپرهیت شده و UA را می نویسیم.

Compressor : وارد کردن راندمان آیزنتروپیک و راندمان حجمی،جابه جایی برحسب m*3/h و راندمان واقعی کمپرسور

Condenser :دمای مادون سرد،مقدار UA ، دمای کارکرد کندانسور و میزان تغییرات آن را وارد می کنیم.

Solver:در این قسمت تنظیمات مربوط به رسم نمودار آورده شده است.

Output :در این منو میزان توان مصرفی کمپرسور و ظرفیت سرمایش سیکل و ضریب عملکرد سیکل محاسبه شده است.

پس از وارد کردن داده ها  با کلیک بر روی دکمه START نرم افزار شروع به رسم نمودار میکند.

در قسمت پایین نمودار با علامت زدن در کنار هر پارامتر می توان نمودار رسم شده آن را

مشاهده کرد.

در ادامه با حل مثال صفحه ۳۱۰ کتاب مقادیر آن را وارد می کنیم.

     

۱۳-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-SH-SC-State Points

۱۴-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-Logp-h Diagram

۱۵-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-State Points

۱۶-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-Auxiliary

۱۷-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-0.84 Comperessor Efficiency-Cycle Specification

۱۸-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-0.84 Comperessor Efficiency-Logp-h Diagram

۱۹-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-0.84 Comperessor Efficiency-State Points

۲۰-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-Real-Cycle Specification

۲۱-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-Real-Logp-h Diagram

۲۲-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-Real-State Points

۱۱-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-SH-SC-Cycle Specification

۱۲-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-SH-SC-0.84 Comperessor Efficiency-Logp-h Diagram

۱۳-Example ONE-STAGE CYCLE-DX evaporator-SH-SC-0.84 Comperessor

Efficiency-State Points

نیازمندی های صنعت

ارسال نظر

سه × دو =