محاسبات تبرید و سرد خانه

اتلافات برودتی ناشی از محصول
این اتلافات شامل دو قسمت بوده که یکی ناشی از عمل آوری محصولات و دیگری ناشی از تنفس میوه جات و سبزیجات و فقط در سالنهای بالای صفر می باشد . مقدار از این رابطه محاسبه می شود

mcΔt /time(s) = Q (2)

در رابطه فوق پارامتر m(kg) برابر جرم محصولات ورودی به سردخانه می باشد که همان طور که قبلا ذکر شد برابر ۱۰ درصد ظرفیت کلی هر سالن در نظر گرفته می شود و c گرمای ویژه مواد بر حسب j/kg˚k می باشد و Δtنیز برابر اختلاف بین درجه حرارت در ورود به سردخانه و درجه حرارت نهایی محصول در سردخانه می باشد. هم چنین سردسازی در این سردخانه در زمان ۲۰ ساعت انجام می شود که زمان کل سردسازی( time) بر حسب ثانیه برابر ۳۶۰۰×۲۰ خواهد بود .

ضمنا رابطه ذکر شده تنها برای سردخانه های بالای صفر کاربرد دارد و برای واحدهایی که سردسازی تا زیر نقطه انجماد محصولات صورت می گیرد روابط دیگری به این رابطه اضافه می شود که به صورت زیر است:

سالن ۲: مبنای محاسبه برای این سالن محصول سیب ( Apple) می باشد.

سالن۱: مبنای محاسبه برای این سالن محصول گوشت بره (beef )میباشد.

برای سالن ۲ دمای محصول در ورود به جهت محاسبه ماکزیمم اتلاف حرارتی ممکن توسط محصولات برابر دمای محیط ( ۳۸) در نظر گرفته شده است.

دمای محصول در ورود به سرد خانه صفر درجه سلسیوس و دمای انجماد محصول ۱/۷۵- درجه سلسیوس است. در نتیجه با توجه به فرمولهاخواهیم داشت:

برای سالن میوه جات:

 

حرارت تنفسی:

میوه جات و سبزیجات پس از چیده شدن نیز زنده هستند و تغییر می یابند . مهمترین این تغییرات به وسیله تنفس آنها به وجود می آید که طی آن اکسیژن هوا یا هیدراتهای کربن محصول موجب آزاد شدن دی اکسید کربن و حرارت می شود . حرارت دفع شده از محصول ، حرارت تنفس نام دارد هنگامی که در سردخانه مقدار قابل توجهی میوه و سبزی در دمای بالاتر از دمای انجماد نگهداری می شود بایستی آن را به عنوان قسمتی از بار محصول منظور کرد .

بار حرارتی تعویض هوا : Q ( 3 )

لیکن در صورتی که اندازه گیری هوای گرم ورودی به سردخانه بر اساس حجم هوا باشد ، این حجم بر حسب لیتر بر ثانیه خواهد بود و می توان این مقدار را از جدول زیربه دست آورد .

 

بار حرارتی متفرقه Q ( 4 )

روشنایی لامپها : این بار حرارتی توسط رابطه زیر محاسبه می شوند

                           ۲۴ / ساعت کار سردخانه × توان لامپها = وات w

هر سالن به وسیله ۸ لامپ ۱۰۰ وات روشن می شود و ساعات روشنایی سردخانه ۸ ساعت از هر شبانه روز می باشد .

بار حرارتی به وسیله موتورهای الکتریکی:

Q=(kw قدرت خروجی موتور به )( ۱۰ ضریب ذکر شده در جدول) /ساعت کار۲۴

با توجه به جدول شماره ۱۰ و با توجه به اینکه ساعات مار موتورخانه در هر ۲۴ ساعت ۲۰ ساعت می باشد مقدار برای کلیه سالنها و راهرو به صورتزیر محاسبه می شود :

۲۴/ (۱۵/۱×۳ ×۲۰) موتور خانه و فن داخل سردخانه    =۸۷۵/۲

مقدار حرارتی که توسط بدن کارگران تولید می شود:

از این رابطه محاسبه می شود

Q(kw)=تعداد کارگران×(اعداد ذکر شده در جدول )معادل حرارتی افراد/۲۴

تعداد کارگران در هر واحد : ۲ نفر

بار افراد :

سالن ۱ =/۰ ۳۶ (kw)

سالن ۲ =/۰ ۲۲۵ (kw)

مقدار حرارت هر سالن :

سالن ۱        : =/۰ ۳۶ kw

سالن ۲ : =/۰ ۲۲۵ kw

حال پس از محاسبه اتلاف حرارتی مربوط به کلیه واحدهای مجتمع سردخانه مجموع اتلاف حرارتی هر یک از واحدها که جهت انتخاب تجهیزات مورد نیاز سیستم تبرید استفاده می شود با استفاده از رابطه زیر به دست می آید :

 

بار حرارتی کل :

سالن گوشت:                              ۴۷/۳۱۵ کیلو وات

سالن میوه:                                 ۲۸/۰۰۵ کیلو وات

با احتساب ۱۰% ضریب اطمینان :

سالن گوشت:                              ۵۲/۰۴۷ کیلو وات

سالن میوه:                                 ۳۰/۸۰۶ کیلو وات

راهرو:                                        ۶/۸۹ کیلو وات

برفک زدایی :

عمل برفک زدایی در پروژه حاضر به دو صورت مختلف صورت می گیرد که مختصرا به آن اشاره می شود :

با استفاده از گاز داغ ، در این حالت گاز داغ از داخل کویل عبور داده که در نتیجه برفک موجود بر روی آنها آب شده و سپس از مجرای مخصوص در زیر هوا سردکن می باشد خارج می گردد .

استفاده از المنتهای الکتریکی : در این روش کویلها را به طریقه مخصوصی به المنتهای الکتریکی مجهز می کنند . جهت جلوگیری از یخ زدگی آب جمع شده در تشتکها در این حالت باید یک کویل الکتریکی را از داخل آنها عبور داد .

 

ارسال نظر

2 × دو =