لیتوگرافی

لیتوگرافی

لیتوگرافی چیست؟

عکاسی یا لیتوگرافی ارایه شده در دیوار صنعت: www.divarsanat.ir

در ایران از اولین مرحله بعد از حروف چینی و طراحی تا ابتد ای دستگاه چاپ برای یک کار چاپی را لیتوگرافی و کسی که این کار را انمجام دهد لیتوگراف گئویند
این مرحله شامل عکاسی، ظهور، ثبوت ، رتوش ، مونتاژ، کپی و … می شود.
باید یادآور شویم در صورتی که حروف چینی به صورت سربی باشد نیاز به عکاسی و موارد دیگر لیتوگرافی نداریم چون خود حرو.ف مستقیما در سینی و در ماشین چاپ بسته میشود و کار چاپ انجام میشود.

در این مرحله از چاپ طرحی را که طراح دستی یا به صورت رایامه آماده کرده است برای انتقال به سطح چاپ باید به صورت برجسته یا هم سطح یا گود بر روی فلز مخصوص یا نایلون ایجاد شود تا در ماشین چاپ بسته و کار چاپی انجام شود.
در لیتوگرافی به صورت دیجینتال طرح را از رایانه مستقیما به ایمیجستر که کار خروجی فیلم را انجام میدهد فرستاده میشود و بنا به دستوری که داده شده است فیلم میتوان به صورت نگاتیو یا پزتیو دریافت کرد. باید یادآور شد که در این سیستم داروهای ظشهور و ثبوت در مخازنی در دستگاه ایمیجستر قرار گرفته و همه کارها به صورت پشت سر هم و بدون دخالت انسان انجام میشود و فیلم خشک شده و آماده کپی را به ما میدهد.

 

کپی تهیه زینک

پس از منتاژ فرم آماده شده(فیلم) را روی زینک قرار داده با این دقت که لب کمار را مشخص کرده و برای بستن زینک در ماشین چاپ نیاز به این لبه است و آن را در قید کپی قرار داده و پس از نور دهی در دارو ظهور و ثبوت عبور داده و زینک ظاهر میشود که پس از خشک شدن زینک آماده برای بستن به ماشین چاپ می باشد.
در لیتوگرافی دیجیتالی اگر فیلم داده باشیم روی زینک قرار داده و پس از نور دهی در قید کپی در قید کپی، زینک را در پرسسور قرار داده و عملیات ظهور و ثبوت روی آن انجام مشود و سپس زینک از دستگاه خارج میشود. در همین نوع لیتوگرافی امروزه رایانه به یک دستگاه پلیت ستر متصل میشود و این دستگاه از رایانه دستور میگیرد و مستقیما طرح را روی زینک قرا میدهد و پس از گذاشتن از داروهای ظهور و ثبوت از خشک کن گذشته و زینک آماده چاپ را دریافت میکنیم. در این نوع فیلک کلا از بین رفته و دیگر نیاز به فیلم نداریم.

دیوارصنعت: نیازمندی های صنعت

ارسال نظر

1 + 4 =