شیرهای ترموستاتیک رادیاتور

شیرهای ترموستاتیک رادیاتور

شیرهای ترموستاتیک رادیاتور

بمنظور بهینه سازی مصرف سوخت نیاز است که سیستم رادیاتور مجهز به شیر ترموستاتیک باشد. شیرهای ترموستاتیک رادیاتور با قابلیت تنظیم دما توسط ترموستات می توانند دمای اتاق را در درج هحرارت مورد نظر ثابت نگ هدارند و با تنظیم دمای اتاق در۱۸  درجه سانتی گراد بیشترین مقدار صرفه جویی در مصرف سوخت بدست – محدوده ۲۱ می آید.

بطور آلی طبق آزمایشات بعمل آمده، آاهش هر یک درجه سانتیگراد و جلوگیری از افزایش بی مورد دمای اتاق سبب آاهش مصرف سوخت به میزان ۶% می گردد.

شیر ترموستاتیک از یک سنسور حرارتی (ترموستات) برای آنترل خودآار درجه حرارت محلی که در آن رادیاتور نصب شده و یک شیر آه از سنسور فرمان می گیرد، تشکیل شده است. دمای مورد نیاز هر اتاق با چرخاندن کلاهک ترموستات قابل تنظیم می باشد.

هنگامی که دمای اتاق بر اثر گرمای خروجی از رادیاتور و یا هر منبع تولید گرمای خارجی (مانند تابش خورشید، افزایش تعداد ساکنین و یا تجهیزات و لوازم برقی) افزایش یابد و در محدوده تنظیم دمای ترموستات قرار گیرد ترموستات به شیر فرمان داده و جریان آب گرم در رادیاتور را کاهش م یدهد و از افزایش گرمای اتاق توسط رادیاتور جلوگیری م یآند. در نتیجه ضمن تأمین شرایط آسایش مطلوب برای ساکنین اتاق، کاهش مصرف انرژی و هزینه های سوخت مصرفی را نیز برآورده م یآند.

چنانچه از شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتور استفاده نشود، در اینصورت دمای هوای اتاق افزایش می یابد تا اینکه شرایط اتاق در حالت نامطلوبی قرار گیرد. در نتیجه ساآنین اتاق مجبور به باز کردن پنجره ها می شوند و این امر سبب میشود که هزینه پرداختی صرف گرم آردن هوای بیرون خانه شود و به هدر رود. بررسی های بعمل آمده نشا ندهنده این نکته است آه هزینه خرید و نصب شیرهای ترموستاتیک رادیاتور نهایتاً طی دو دوره سرما از محل صرفه جویی در هزینه سوخت مصرفی قابل برگشت خواهد بود.

ترموستات ها:

ترموستات ها کلید های خود کاری هستند که جهت تنظیم درجه حرارت بکار می روند از انواع آن ها می توان ترموستات بی متالی وترموستات گازی را نام برد.

 


 

درج آگهی رایگان تاسیسات در

divarsanat.ir


 

ترموستات بی متالی:

در اثر گرما فلزات منبسط می شوند و انبساط فلزات مختلف متفاوت است دو فلز مختلف که حرارت آن ها ازدیاد می یابد چون ازدیاد طول یکی از فلزات بیشتر از دیگری است لذا دو فلز به یک طرف خم می شوند این حرکت به یک کنتاکت منتقل شده ومدار را قطع یا وصل می کند

ترموستات گازی:

با گازهای حساس نظیر اتر یا جیوه کار می کند . گاز در محفظه ای بنام بلو و لوله مویی آن قرار دارد گاز درون بلو از طریق لوله مویی به فانوسک مخزن گاز ونهایتا” به پلاتین های قطع و وصل جریان فشار وارد کرده وباعث قطع جریان می شود .با سرد شدن محیط اطراف بلو قضیه بر عکس می شود.

 

ترموستات از اجزاء مختلفی نظیر سنسور، کلاهک تنظیم، شاخص و فنر تشکیل شده هستند آه هرآدام دارای فناوری (wax) است. سنسورها دارای انواع مایع، گاز خاص خود می باشند و با تاثیرپذیری سنسور از دمای محیط و انبساط یا انقباض مایع و یا گاز درون آن و درنتیجه تاثیر بر شیر، آب ورودی به رادیاتور را آنترل می آنند.

برای اینکه ترموستات بتواند به بهترین نحو ممکن دما را حس نماید در محلهایی که رادیاتور در محفظه یا زوایای محدود قرار دارد و یا اینکه اجبارا پوشش روی آن قرار داده شده است از ترموستات با سنسور بیرونی استفاده م یشود. سنسور این ترموستات می تواند برحسب نیاز تا ۸ متر از رادیاتور فاصله داشته باشد.

در شکل مقابل شاخص و دمای محیط برای ترموستات نشان داده شده است. البته ممکن است اعداد مذآور با توجه به ساخت ترموستات و مشخصات سازنده متفاوت باشند. در هر صورت اعداد مذکور جنبه راهنمایی دارند و معمولا شرایط محل نصب و نوع رادیاتور میزان دمای نهایی و واقعی را تعیین م ینماید.

سبب می شود تا هوای اتاق مطلوب oC تنظیم ترموستات برروی عدد ۳ و دمای حدود ۲۱ و دلپذیر باشد.

در بعضی از ترموستاتها علاوه بر امکان تنظیم در حالت حداقل دما امکان قطع کامل جریان آبگرم  نیز موجود می باشد.

در اماآن عمومی و محیطهای خاصی احتیاج به ثابت نگه داشتن دما در یک درجه و یا محدوده ای از درجه حرارت محیط می باشد، م یتوان از ترموستات با سنسور محدودشونده استفاده کرد. بوسیله این ترموستات می توان دمای محیط را در حداقل و حداکثر دمای تنظیم شده محدود نمود و امکان تغییر دما توسط افراد غیر مسئول ممکن نخواهد بود.

همچنین می توان برای جلوگیری از سرقت از قفل مخصوص ترموستات نیز استفاده آرد.

سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. این سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند.

عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جمله PLC باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد. سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند.

سنسورهای بدون تماس
سنسورهای بدون تماس سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آنرا حس کرده و فعال می شوند. این عمل به نحوی که در شکل زیر نشان داده شده است می تواند باعث جذب یک رله، کنتاکتور و یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم گردد.

کاربرد سنسورها
۱- شمارش تولید: سنسورهای القائی، خازنی و نوری
۲- کنترل حرکت پارچه: سنسور نوری و خازنی
۳- کنترل سطح مخازن: سنسور نوری و خازنی و خازنی کنترل سطح
۴- تشخیص پارگی ورق: سنسور نوری
۵- کنترل انحراف پارچه: سنسور نوری و خازنی
۶- کنترل تردد: سنسور نوری
۷- اندازه گیری سرعت: سنسور القائی و خازنی
۸- اندازه گیری فاصله قطعه: سنسور القائی آنالوگ

مزایای سنسورهای بدون تماس

سرعت سوئیچینگ زیاد: سنسورها در مقایسه با کلیدهای مکانیکی از سرعت سوئیچینگ بالائی برخوردارند، بطوریکه برخی از آنها (سنسور القائی سرعت) با سرعت سوئیچینگ تا ۲۵KHz کار می کنند.

طول عمر زیاد: بدلیل نداشتن کنتاکت مکانیکی و عدم نفوذ آب، روغن، گرد و غبار و … دارای طول عمر زیادی هستند.

عدم نیاز به نیرو و فشار: با توجه به عملکرد سنسور هنگام نزدیک شدن قطعه، به نیرو و فشار نیازی نیست.

قابل استفاده در محیطهای مختلف با شرایط سخت کاری: سنسورها در محیطهای با فشار زیاد، دمای بالا، اسیدی، روغنی، آب و … قابل استفاده می باشند.

عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ: به دلیل استفاده از نیمه هادی ها در طبقه خروجی، نویزهای مزاحم Bouncing) (Noiseایجاد نمی شود.

سنسورهای القائی
سنسورهای القائی سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقیم به رله ها، شیرهای برقی، سیستمهای اندازه گیری و مدارات کنترل الکتریکی *مانند: PLC *ارسال نمایند.

 

اساس کار و ساختمان سنسورهای القائی
ساختمان این سنسورها از چهار طبقه تشکیل می شود: اسیلاتور، دمدولاتور، اشمیت تریگر، تقویت خروجی. قسمت اساسی این سنسورها از یک اسیلاتور با فرکانس بالا تشکیل یافته که می تواند توسط قطعات فلزی تحت تاثیر قرار گیرد. این اسیلاتور باعث بوجود آمدن میدان الکترومغناطیسی در قسمت حساس سنسور می شود. نزدیک شدن یک قطعه فلزی باعث بوجود آمدن جریانهای گردابی در قطعه گردیده و این عمل سبب جذب انرژی میدان می شود و در نتیجه دامنه اسیلاتور کاهش می یابد. از آنجا که طبقه دمدلاتور، آشکارساز دامنه اسیلاتور است در نتیجه کاهش دامنه اسیلاتور توسط این قسمت به طبقه اشمیت تریگر منتقل می شود. کاهش دامنه اسیلاتور باعث فعال شدن خروجی اشمیت تریگر گردیده و این قسمت نیز به نوبه خود باعث تحریک طبقه خروجی می شود.
قطعه استاندارد: یک قطعه مربعی شکل از فولاد ST37 است که از آن بمنظور تست فاصله سوئیچینگ استفاده می شود. استاندارد IEC947-5-2 ضخامت قطعه ۱mm و طول ضلع این مربع در اندازه های زیر می تواند انتخاب شود:
– به اندازه قطر سنسور
– سه برابر فاصله سوئیچینگ نامی سنسور ۳*Sn

ضرایب تصحیح: فاصله سوئیچینگ با کوچکتر شدن ابعاد قطعه استاندارد و یا با بکارگیری فلز دیگری غیر از فولاد ST37 تغییر خواهد کرد. در جدول زیر ضرایب تصحیح برای فلزات مختلف نشان داده شده است.

ضریب تصحیح (KM) برای فولاد ST37 برابر ۱٫۰
ضریب تصحیح (KM) برای نیکل برابر ۰٫۹
ضریب تصحیح (KM) برای برنج برابر ۰٫۵
ضریب تصحیح (KM) برای مس برابر ۰٫۴۵
ضریب تصحیح (KM) برای آلومینیوم برابر ۰٫۴
بعنوان مثال هرگاه یک سنسور در مقابل فولاد از فاصله ۱۰mm عمل سوئیچینگ را انجام دهد، همان سنسور در مقابل مس از فاصله ۴٫۵mm عمل خواهد کرد.

فرکانس سوئیچینگ: حداکثر تعداد قطع و وصل یک سنسور در یک ثانیه می باشد. بر حسب Hz این پارامتر طبق استاندارد DIN EN 50010 با شرایط زیر اندازه گرفته می شود:
فاصله سوئیچینگ: فاصله بین قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام عمل سوئیچینگ می باشد.
فاصله سوئیچینگ نامی: فاصله ای است که در حالت متعارف و بدون در نظر گرفتن پارامترهای متغیر از قبیل حرارت، ولتاژ تغذیه و غیره تعریف شده است.
فاصله سوئیچینگ موثر: فاصله سوئیچینگ تحت شرایط ولتاژ نامی و حرارت ۲۰ درجه سلسیوس می باشد. در این حالت تلرانسها و پارامترهای متغیر نیز در نظر گرفته شده اند.
فاصله سوئیچینگ مفید: فاصله ای است که در محدوده حرارت و ولتاژ مجاز، عمل سوئیچینگ انجام می شود.
فاصله سوئیچینگ عملیاتی: فاصله ای است که تحت شرایط مجاز، عملکرد سنسور تضمین شده است.

هیسترزیس H: فاصله بین نقطه وصل شدن (هنگام نزدیک شدن قطعه به سنسور) و نقطه قطع شدن (هنگام دورشدن قطعه از سنسور) می باشد. حداکثر این مقدار ۱۰% مقدار نامی می باشد.

قابلیت تکرار: قابلیت تکرار فاصله سوئیچینگ مفید تحت ولتاژ تغذیه V و در شرایط زیر اندازه گیری می شود: حرارت محیط: ۲۳ درجه سلسیوس؛ رطوبت محیط: ۵۰ الی ۷۰ درصد؛ زمان تست: ۸ ساعت. مقدار تلرانس برای این پارامتر طبق استاندارد EN 60947-5-2 حداکثر +-۰٫۱Sr می باشد.

پایداری حرارتی (Temperature Drift): تغییرات فاصله موثر سوئیچینگ در اثر تغییرات دما طبق استاندارد EN 60947-5-2 و در محدوده دمای ۲۰ درجه سلسیوس زیر صفر تا ۶۰ درجه سلسیوس بالای صفر حداکثر ۱۰% است.

حرارت محیط: محدوده حرارتی است که در آن محدوده، عملکرد سنسور تضمین شده است.

نحوه نصب سنسورهای القائی: هرگاه دو یا چند سنسور القائی در مجاورت هم و یا در مقابل هم نصب شوند، شرایط زیر باید رعایت شود:

الف) نحوه نصب سنسورهای القائی Flush: سنسورهای Flush (Shielded) سنسورهائی هستند که قسمت حساس سنسور توسط پوسته فلزی محصور شده است.

انواع شیرها

شیرهای معمولی رادیاتور از نظر عملکرد دارای یک تعریف آلی هستند آه شامل مسدود و یا باز نمودن جریان آب می باشد. ولی شیرهای ترموستاتیک رادیاتور بگونه ای ساخته شده اند آه بمنظور تنظیم دما توسط ترموستات، امکان عبور جریانهای مختلف را فراهم می آنند. یکی از قابلیتهای مهمی آن در برخی از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور وجود دارد می باشد در صورت مجهز بودن شیر به این (Presetting) امکان تنظیم اولیه جریان آب سیستم می توان با تغییر سطح مقطع جریان آب و ایجاد افت فشار، حداکثر آب ورودی به رادیاتور را محدود آرد.

لازم به ذکر است در ساختمانهای با سیستم آب گرم مرکزی به سبب ارتفاع طبقات و یا فاصله واحدها از مرآز حرارتی معمولا توزیع گرما در تمام نقاط یکسان نخواهد بود، در نتیجه واحدهای نزدیک به موتورخانه برای رهایی از افزایش گرمای اتاق مجبور به بازآردن پنجره ها می شوند و واحدهای دورتر و یا در طبقات بالا بعضاٌ از وسایل و امکانات گرمایشی جانبی استفاده می نمایند. در این حالت می توان با استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتوری آه مجهز به سیستم تنظیم اولیه م یباشند، جریانهای مختلف آب در رادیاتورهای طبقات مختلف ایجاد آرد

برای استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین کاهش اثرات مربوط به گرمای شیر و لوله های سطحی و هوای اطراف رادیاتور بر عملکرد شیر ترموستاتیک رادیاتور باید ترموستات بصورت افقی نصب شود. برای این منظور و باتوجه به نحوه قرارگرفتن لول ههای ورودی آب رادیاتور، از شیرهای مختلف زیر برحسب شرایط استفاده می شود.

  •  شیر زاویه دار: هنگامیکه لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار پشتی باشد.
  •  شیر زاویه دار راست: هنگامیکه لوله ورودی آب به رادیاتور از زمین و سمت راست رادیاتور باشد.
  •  شیر زاویه دار چپ: هنگامیکه لوله ورودی آب به رادیاتور از زمین و سمت چپ رادیاتور باشد.
  • این مدل برای تمامی حالات فوق قابل استفاده م یباشد :(UK) -4 شیر زاویه دار معکوس با این تفاوت آه ترموستات بصورت افقی و در امتداد رادیاتور قرار می گیرد. (در سه حالت قبل ترموستات بصورت افقی ولی عمود بر امتداد رادیاتور قرار می گرفت.)

شیر مستقیم: هنگامیکه لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار جانبی مستقیما به رادیاتور وارد شود.

استانداردها و مقررات

مهمترین مقررات در این زمینه، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان می باشد نصب شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتور را در تمامی ساختمانهای نوساز اجباری آرده است.

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت درنظر دارد نصب شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتور را در تمامی ساختمانهای آشور اجباری آند. درحال حاضر این سازمان با اجرای سیاستهای تشویقی برای نصب شیرهای ترموستاتیک رادیاتور، یارانه پرداخت می آند

از نکات بسیار مهم در استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور با توجه به تنوع مدل از

سوی سازندگان مختلف دارا بودن استانداردهای معتبر در این زمینه می باشد. برای دستیابی به ۲۰ % صرفه جویی در مصرف سوخت باید شیرهای ترموستاتیک رادیاتور را اخذ کرده باشند.

مزایای استفاده از شیر های ترموستاتیک رادیاتور

  • امکان برقراری دمای ثابت در اتاق
  • تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تأمین شرایط آسایش
  • کاهش استهلاک سیستم گرمایش
  • توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دم اهای متفاوت در هر اتاق
  • %۲۰ آاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه

درج آگهی رایگان تاسیسات در

divarsanat.ir

ارسال نظر