سردخانه مواد غذایی (قسمت اول)

 

دیوار صنعت مرجع نیازمندی ها صنعت کشور

دیوار صنعت مرجع صنعت تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سردخانه ای و مواد غذایی

جهت درج آگهی رایــــگان  کلیــــــــک کنیدسردخانه غذایی

عموم محصولاتی که در سردخانه های غذایی نگه داری میشوند تا به دست مصرف کننده برسد شامل:

محصولات نگهداری :

 1. سبزی
 2. انگور
 3. کره
 4. ماهی

اطلاعات هواشناسی

دمای طراحی :

با استفاده از اطلاعات جوی مورد نیازوترسیم نمودارهای متوسط دما بر حسب ماه های سال ، دمای ماکزیمم و مینیمم طراحی به ترتیب C ° ۳۳ و C ° ۲۵/۴-  محاسبه شد ، به طوری که % ۲ از ساعتهای سال، دما بیشتر از دمای ماکزیمم طراحی بوده و% ۹۹ از ساعتهای سال، دما بیشتر از دمای مینیمم طراحی باشد.

همچنین برای زمان طراحی ، مقدار سرعت و جهت وزش باد غالب km/h 34 در جهت °۳۰۰ تقریباً به سمت جنوب شرقی و رطوبت در شرایط طراحی %۲۲ می باشد.

پارامترهای بلند مدت نگهداری محصولات

جایگیری محصولات در سالن ها

موقعیت پالت ها در سالن های مختلف به شکل زیر می باشد:

حجم هر پالت را  معمولاً m^21×۱ در نظر گرفته، و بین پالتها معمولاً  cm  ۵ فضا  قرار داده شده است ، تا هوا بین محصولات جریان یابد.فضای لازم جهت حرکت لیفتراک در سالن در نظر گرفته شده است.

 

سالن نگهداری

با فرض این که بخواهیم ماهی نگه داری نماییم و هر تن ماهی دارای حجم ۱ متر مکعب باشد ، با در نظر گرفتن پالت های ۱ متر مکعبی برای نگهداری ماهی نیاز به ۱۵ پالت می باشد.با در نظر گرفتن ۳ پالت اضافی در مجموع ۱۸ پالت خواهیم داشت.

با فرض این که هر تن کره دارای حجم ۵/۱ متر مکعب باشد ، با در نظر گرفتن پالت های ۱ متر مکعبی برای نگهداری کره نیاز به ۲۳ پالت می باشد.با در نظر گرفتن ۴ پالت اضافی در مجموع ۲۷ پالت خواهیم داشت.

با فرض این که هر تن انگور دارای حجم ۹۴/۱ متر مکعب باشد ، با در نظر گرفتن پالت های ۱ متر مکعبی برای نگهداری انگور نیاز به ۳۰ پالت می باشد.با در نظر گرفتن ۶ پالت اضافی در مجموع ۳۶ پالت خواهیم داشت.

با فرض این که هر تن سبزی دارای حجم ۸۸/۲ متر مکعب باشد ، با در نظر گرفتن پالت های ۱ متر مکعبی برای نگهداری سبزی نیاز به ۴۴ پالت می باشد.با در نظر گرفتن ۴ پالت اضافی در مجموع ۴۸ پالت خواهیم داشت.

 

انتخاب جداره ها

جنس و ضخامت   دیوارهای خارجی :

با توجه به ضرایب هدایت حرارتی   و نیز ضریب جابجایی مشخص شده در شکل ۱-۴  ، ضرایب انتقال حرارت کلی را به صورت زیر بدست می  آوریم :

انتخاب جداره ها      

جنس و ضخامت دیوارهای داخلی :

جنس و ابعاد دیوارهای داخلی واقع بین اتاقها مطابق شکل زیر انتخاب شده اند و بنابراین ضریب انتقال حرارت کلی به صورت زیر است:

 

جنس کف و سقف

جنس کف را از بتون به علاوه یک لایه عایق compact polystyrene   با ضریب انتقال  حرارت    w/m^3°k 26/0  و ضخامت mm 100 در نظر می گیریم.

جنس سقف از همان جنس دیوار بیرونی به همراه یک لایه قیرگونی که ضریب انتقال حرارت آن  در نظر گرفته شده است. بر اساس دمای مینیمم طراحی با استفاده از جدول ۴-۱۰ کتاب داریم:

T=25 درجه

محاسبه دمای هوای راهرو ها

دمای موتور خانه را °C16 در نظر می گیریم و با نوشتن تعادل حرارتی دمای راهروها به  صورت مقابل محاسبه گردید

بارهای محاسبه شده در پروژه

 1. بار دیوارها
 2. بار تنفس
 3. بار لامپ ها
 4. بار محصول
 5. بار افراد
 6. بار موتورهای الکتریکی
 7. بار لیفتراک
 8. بار بسته بندی وظروف
 9. بار تعویض هوا

* زمان کار کرد ۲۰ ساعت در هر روز در نظر گرفته شده است.

* رطوبت هوا در راهرو %۶۰ در نظر گرفته شده است.

نیازمندی صنعت با دیوار صنعت: www.divarsanat.ir

 

ارسال نظر

15 − 13 =