استفاده های فعلی و رایج سیستم های اطلاعات بالینی بخش دوم

ثبت کامپیوتری دستور فراهم کننده

مقدمه ای از CPOE

امنیت بیمار یکى از مهمترین ابعاد مراقبت بهداشتى است اما خطاهاى پزشکى و بخصوص خطاهاى دارویى موجب نا امن شدن سیستم مراقبت بهداشتى شده است. تکنولوژى اطلاعات بخصوص سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى رویکردى مناسب براى کاهش خطاهاى دارویى است؛ لذا هدف این مطالعه بررسى علل بروز خطاهاى دارویى و تعیین قابلیت هاى لازم براى طراحى سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى در ایران مى‌باشد. علت اصلى بسیارى از خطاهاى پزشکى دسترسى ناکافى به اطلاعات در زمان تصمیم گیرى و ارتباطات ضعیف بین اعضاء تیم مراقبت است که در سیستم هاى دستى بیشتر به چشم مى خورد. دلیل اصلى خطاهاى دارویى فقدان اطلاعات کافى، نبود کنترل و کم توجهى به اطلاعات مربوط به بیمار یا دارو است؛ بنابراین وجود سیستم ثبت و گزارش دهى داده ها از مهمترین عوامل کاهش خطاها محسوب مى‌گردد ولى سیستم دستى کفایت لازم براى پیشگیرى از این خطاها را ندارد.

از طرفى ثابت شده است که سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى امکان کاهش خطاهاى دارویى، پیامدها و هزینه هاى آن را به میزان زیادى داراست. نتیجه گیری: سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى رویکردى مناسب براى دسترسى بهنگام به اطلاعات بیمار و دارو در زمان تجویز و کاهش خطاهاى دارویى است. براى طراحى این سیستم در ایران توجه به فراهم کردن قابلیت هایى چون آگاه کردن پزشکان سوابق دارویى بیمار، ثبت الزامى اطلاعات، یادآورى و هشداردهى موارد مهم و تاثیر گذار بر درمان، سیستم پشتیبان تصمیم، ارتباط با سایر سیستم هاى اطلاعاتى، ارایه اطلاعات آموزشى در مورد داروها، بکارگیرى تکنولوژى اینترنت و طراحى پروتکل هاى درمانى گوناگون از اهمیت زیادى برخوردار است.

تعریف CPOE  :

فرایندی است مشتمل بر ورود الکترونیکی دستورات پزشکی به منظور درمان بیماران تحت نظر او )پزشک) این دستورات از طریق شبکه کامپیوتری به کارکنان پزشکی اعم از:

 پرستاران –درمانگران و دیگر پزشکان و نیز به سایر قسمت ها شامل
داروخانه – آزمایشگاه  – رادیولوژی و…… منتقل می شود

ویژه گی های سیستم های CPOE  :

 ORDERING:  پزشک می تواند از سری دستورات استاندارد شده استفاده کند یا می شود دستورات را برای هر پزشک مطابق با نوع تخصصش اختصاصی کرد.این دستورات به همه قسمتها منتقل می گردد.
Patient-Centered Decision Support: سیستم قادر به نشان دادن سوابق پزشکی بیمار و نتایج حاضر و راهنماهای بالینی (clinical guideline) مبتنی بر شواهد جهت حمایت از تصمیم بالینی

 Patient Safety: سامانه CPOE اجازه می دهد که شناسایی بیمار – دوز داروی تجویز شده –مرور عوارض ناخواسته دارویی و بررسی آلرژی ها و تعارضات درمانی و آزمایشگاهی بصورت زنده (realtime ) انجام گردد. پزشک و پرستار می تواند بلافاصله دستور را برای تایید نهایی مشاهده  کنند
Intuitive Human Interface: جریان کار (workflow) ورود دستورات مشابه تجویز مبتنی بر کاغذ می باشد تا برای کاربران قابل استفاده باشد.
Regulatory Compliance & Security: راه دستیابی به اطلاعات بیمار ایمن بوده و داده ها بطور مطمئن و دائمی ثبت می شوند و پزشک در انتهای دستورات امضا الکترونیکی خود را درج می کند . مباحث مربوط به مسئولبت حقوقی پزشک و Digital Signature از مباحث مهم و چالش برانگیز در CPOE می باشد.

 Portability: سیستم به گونه ای طراحی شده که دستورات را از تمام قسمتهای ارائه دهنده خدمت و هر مکانی در سیستم درمانی (مطب- منزل- بیمارستان ) و بوسیله دستگاههای گوناگون از قبیل PC-LapTop-PDA,… دریافت کند.

مزایای CPOE :

کاهش خطا های ناشی از نسخه نویسی دستی کاهش تاخیر در تکمیل دستورات پزشکی امکان ارائه دستور در خارج از محل ارائه خدمت امکانchecking   خطاو ایجاد سیستم های هشدار دهنده (Alarming) در زمان تجویز دارو وانجام آزمایش امکان چک کردن برهمکنش های دارویی تجویز داروهای ارزانتر با همان تاثیر (بخصوص در زمان تجویز آنتی بیوتیک ها ): در یک تحقیق دیده شده است که سیستم ۱۷%  در مقایسه با پزشک در  انتخاب آنتی بیوتیک  مناسب تر عمل کرد.

 کاهش درخواست آزمایشات غیر ضروری

برخی از تحقیقات نشان داده اند که  با استقرار CPOE از میزان خطاهای پزشکی ۸۰% و از خطاهای خطرناک و جدی ۵۵% کاسته می شود. بیشترین کاهش خطا مریوط به خطاهای خطرناک و دستورات جانبی (corollary order) بود. گزارش RAND   حاکی است در صورتی که در  سیستم های درمانی آمریکا استفاده از CPOE بطور گسترده انجام شود سالانه ۸۱ بیلیون دلار از طریق کاهش  خطاهای پزشکی صرفه جویی می شود

ارسال نظر

3 × 1 =