استفاده های فعلی و رایج سیستم های اطلاعات بالینی

پرونده های پزشکی الکترونیک چه هستتد و وجه تمایز آنها از پرونده کاغذی خودکار شده چیست؟

تقریبا به هما اندازه که امروزه سیستم های مختلف پرونده پزشکی الکترونیک در بازار در دسترسند همان اندازه نیزواژه های بسیار متفاوتی برای توصیف پرونده الکترونیک پزشکی وجود دارد .

چون مشخص شده است که واژه یا تعریف جهانی ساده ومورد استفاده ای وجود ندارد ما تعریف انستیتو مدارک پزشکی را انتخاب کرده ایم ، زمانی که   (EMR)وسیستم های وابسته به EMR  را بحث می کند. ما این رده بندی را انتخاب کردیم ، چون سطوح یا مراحل مختلف کامپیوتری کردن اطلاعات بهداشتی را تعریف می کند و مقصودی را که سیستم های EMR  درطول زمان به دست آورده یا توسعه داده اند , منعکس می کند .

پنج سطح کامپیوتری کردن

سطح ۱: پرونده پزشکی خودکار (AMR)

سطح ۲: پرونده کامپیوتری پزشکی (CMR)

سطح ۳: پرونده های پزشکی الکترونیک (EMR)

سطح ۴: پرونده الکترونیک بیمار  (EPR)

سطح ۵: پرونده الکترونیک سلامت  (HER)

 

سطح ۱- پرونده پزشکی خودکار : پرونده خودکار پزشکی ، سازمان مراقبت بهداشتی هنوز به سیستم های پرونده پزشکی کاغذی متکی است، هرچند که تقریبا نیمی ازاطلاعات بیمار توسط کامپیوتر تولید و به صورت نسخ چاپی کامپیوتری در پرونده ذخیره می شود . به هر حال در این سطح سیستم پرونده  پزشکی کاغذ مدار به عنوان منبع اولیه ثبت و بازیابی اطلاعات بالینی بیمار باقی و مشکلات ذاتی استفاده ازمدارک کاغذی هنوز رجود دارد .

سطح ۲- پرونده پزشکی کامپیوتری : شامل دیجیتالی کردن پرونده پزشکی بیمار با استفاده از سیستم تصویربرداری سند است .بخشی از اطلاعات بالینی بیمار در پرونده پزشکی اسکن می شود و به صورت تصاویر دیداری الکترونیکی ذخیره می شود. به هر حال یک سیستم تصویرگری سند نوعا به کاربر اجازه گروه بندی یا تحلیل داده ها را جهت اهداف تصمیم گیری نمی دهد .

سطح ۳- پرونده پزشکی الکترونیک : پرونده بیمار به عنوان وسیله ای پویا که می تواند قابلیت های حمایت از تصمیم و دسترسی به منابع پزشکی ، یاداورها و هشدارها را برای درمانگر تدارک ببیند.

سطح۴- پرونده الکترونیک بیمار: شامل تمام اطلاعات مربوط با مراقبت بهداشتی بیماراست که از دو یا چند سازمان مختلف گرفته شده است . پرونده الکترونیک بیمار تمام اطلاعات بالینی قابل دسترس درباره یک بیمار را در یک پایگاه داده مرکزی با هم جمع آوری می کند .

سطح ۵- پرونده الکترونیک سلامت : گستره وسیع تری از پرونده الکترونیک بیمار دارد و شامل اطلاعات سلامت و دیگراطلاعاتی است که به طور معمول توسط سارمان های مراقبت بهداشتی نگهداری نمی شود.

انواع عمده سیستم های اطلاعاتی مراقبت بهداشتی

علاوه بر سیستم پرونده پزشکی الکترونیک سیستم ها یا نرم افزارهای بالینی دیگرنیز وجود دارد که ،مدیریت دارو ، پزشکی از راه دور و سلامت از (CPOE) عبارتند از: ثبت کامپوتری دستورفراهم از راه دور

ارسال نظر

3 − دو =