آدرس و نام مجلات فنی مهندسی فارسی

آدرس و نام مجلات فنی مهندسی فارسی

آدرس و نام مجلات فنی مهندسی فارسی

لیست مجلات فعال در زمینه فنی و مهندسی به شرح زیر برای شما دوستداران علم گردآوری شده است:


۱ : مجله ایرانی علوم و تکنولوژی پلیمر(انگلیسی) (دو ماهنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
نشانی:تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تلفن: ۴۵۸۰۰۴۵۲ (۰۲۱), ۴۵۸۰۰۰۰ (۰۲۱), ۴۵۸۰۰۵۱ (۰۲۱)
تارگاه:

journal.ippi.ac.ir

۲ : مجله ایرانی علوم و تکنولوژی-ب (دو ماهنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
نشانی:دانشگاه شیراز، شیراز، ۷۱۳۴۴، ایران
تلفن: ۶۲۷۲۰۶۰ (۰۷۱۱)
تارگاه: WWW.SHIRAZU.AC.IR/IJST

۳ : مجله بین المللی امنیت اطلاعات (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: انجمن رمز ایران
نشانی:ایران، تهران، خیابان آزادی، غرب دانشگاه صنعتی شریف، کوچه شهید صادقی، پلاک ۲۶، طبقه ۴، واحد ۱۶
تلفن: ۶۶۰۲۱۱۵۰ (۰۲۱)
تارگاه: isecure-journal.com

۴ : مجله بین المللی علوم مهندسی(انگلیسی) (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
نشانی:تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران
تلفن: ۷۷۲۴۰۴۴۷ (۰۲۱)
تارگاه: IJES.IUST.AC.IR

۵ : مجله بیوتکنولوژی ایران (فصلنامه)

صاحب امتیاز: مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران
نشانی:تهران، ایران
تلفن: ۴۴۵۸۰۳۵۰ (۰۲۱)
تارگاه: IJB.NRCGEB.AC.IR

۶ : مدل سازی در مهندسی (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
نشانی:سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره ۱، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، کدپستی: ۱۹۱۱۱-۳۵۱۳۱
تلفن: ۳۳۵۴۰۹۲ (۰۲۳۱)
تارگاه: journals.semnan.ac.ir

۷ : معدن و محیط زیست (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
نشانی:دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، کدپستی ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱، ایران
تلفن: ۳۳۴۳۵۰۷ (۰۲۷۳)
تارگاه:

۸ : مکانیک سازه ها و شاره ها (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
نشانی:شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود
تلفن:
تارگاه: jsfm.shahroodut.ac.ir

۹ : مکانیک سیالات و آیرودینامیک (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین (ع)
نشانی:ایران، تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان باقرالعلوم
تلفن: ۷۷۱۰۴۹۲۷ (۰۲۱)
تارگاه:

۱۰ : مکانیک هوا فضا (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نشانی:تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، ساختمان باقرالعلوم(ع)، معاونت پژوهشی، دفتر مجله
تلفن: ۷۷۱۰۴۹۲۷ (۰۲۱)
تارگاه: www.measej.

۱۱ : مهندسی برق (دانشکده فنی دانشگاه تبریز) (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشکده فنی دانشگاه تبریز
نشانی:ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دفتر مجله
تلفن: ۳۳۳۰۰۸۳۲ (۰۴۱)
تارگاه:

۱۲ : مهندسی برق مدرس (فنی و مهندسی مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
نشانی:تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دفتر مجله
تلفن: ۸۲۸۸۳۹۸۲ (۰۲۱)
تارگاه: electronics.journals.modares.ac.ir

۱۳ : مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
نشانی:تهران، نارمک، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
تلفن: ۷۷۸۹۶۶۸۸ (۰۲۱)
تارگاه: www.ijece.org/farsi

۱۴ : مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – الف مهندسی برق (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
نشانی:تهران، نارمک، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
تلفن: ۷۷۸۹۶۶۸۸ (۰۲۱)
تارگاه: www.ijece.org/farsi

۱۵ : مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – ب مهندسی کامپیوتر (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
نشانی:تهران، نارمک، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
تلفن: ۷۷۸۹۶۶۸۸ (۰۲۱)
تارگاه: www.ijece.org/farsi

۱۶ : مهندسی پزشکی زیستی (فصلنامه)

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی پزشکی ایران
نشانی:تهران، خیابان باقرخان، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکر تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
تلفن: ۶۶۹۰۲۳۰۸ (۰۲۱)
تارگاه:

۱۷ : مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه شاهرود، انجمن تونل ایران
نشانی:دانشگاه شاهرود، انجمن تونل ایران، کدپستی: ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
تلفن: ۳۳۹۳۵۰۷ (۰۲۷۳)
تارگاه: http://tuse.shahroodut.ac.ir/

۱۸ : مهندسی حمل و نقل (فصلنامه)

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل
نشانی:تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، اتاق ۲۲۲
تلفن: ۸۱۰۳۲۲۱۰-۸۸۳۱۲۲۷۲ (۰۲۱)
تارگاه: transportjournal.sinaweb.net

۱۹ : مهندسی دریا (فصلنامه)

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی دریایی ایران
نشانی:تهران، بالاتر از میدان انقلاب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، بین فرصت و نصرت، خیابان جواهری، شماره ۱۰، واحد ۶
تلفن: ۶۶۴۳۷۳۹۱ (۰۲۱)
تارگاه: WWW.IRANJME.IR

۲۰ : مهندسی زیرساخت های حمل و نقل (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
نشانی:
تلفن: ۳۳۶۵۴۲۶۹ (۰۲۳)

۲۱ : مهندسی سازه و ساخت (فصلنامه)

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی سازه ایران
نشانی:تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان عضدی (آبان) شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، دفتر مهندسی انجمن سازه ایران، کدپستی: ۱۵۹۷۶۳۳۱۳۱
تلفن: ۸۱۰۳۲۲۰۰, ۸۱۰۳۲۲۱۲ (۰۲۱)
تارگاه: www.isse.ir

۲۲ : مهندسی عمران (دانشکده مهندسی) (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی:مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، دفتر نشریه
تلفن: ۸۸۰۶۰۲۴ (۰۵۱۱)
تارگاه: jm.um.ac.ir

۲۳ : مهندسی عمران (فنی و مهندسی مدرس) (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
نشانی:ایران، تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست
تلفن: ۸۲۸۸۱۴۹۵۰ (۰۲۱)
تارگاه:

۲۴ : مهندسی فناوری اطلاعات مکانی (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی:
تلفن: (داخلی ۱۰۶)۸۸۸۷۷۰۷۱-۰۲۱
تارگاه: jgit.kntu.ac.ir

۲۵ : مهندسی متالورژی و مواد (دانشکده مهندسی) (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی:مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، دفتر نشریه
تلفن: ۸۸۰۶۰۲۴ (۰۵۱۱)
تارگاه: jm.um.ac.ir

۲۶ : مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی) (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
نشانی:کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی دفتر نشریه، کدپستی: ۵۱۱۶۷-۸۷۳۱۷
تلفن: ۵۹۱۲۴۱۴ (۰۳۶۱)
تارگاه: energy.kashanu.ac.ir

۲۷ : مهندسی معدن (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی معدن ایران
نشانی:تهران، خیابان انقلاب بین خیابان قدس و وصال، کوچه اسکو، پلاک ۲۳، واحد ۱۱
تلفن: ۶۶۴۱۹۲۶۵ (۰۲۱)
تارگاه: www.irsme.com

۲۸ : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) (دو ماهنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر مجله فنی و مهندسی
تلفن: ۸۲۸۸۳۹۸۳ (۰۲۱)
تارگاه: mechanics.journals.modares.ac.ir

۲۹ : مهندسی هوانوردی (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشانی:تهران، میدان آزادی، مهرآباد جنوبی، انتهای خیابان شمشیری، کدپستی: ۱۳۸۴۶-۶۳۱۱۳
تلفن: ۶۶۶۳۰۰۷۱ (۰۲۱)
تارگاه:

۳۰ : مواد پرانرژی (فصلنامه)

صاحب امتیاز: انجمن مواد پرانرژی ایران
نشانی:تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تلفن: ۲۲۹۷۰۲۵۰ (۰۲۱)

۳۱ : مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
نشانی:دانشگاه صنعتی اصفهان
تلفن:
تارگاه: jcme.iut.ac.ir

۳۲ : مواد نوین (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
نشانی:مرودشت، کیلومتر ۳ جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مجله، کدپستی: ۷۳۷۱۱-۱۳۱۱۹
تلفن: ۳۳۱۱۱۴۵ (۰۷۲۸)
تارگاه: jnm.miau.ac.ir

۳۳ : مواد و فناوری های پیشرفته (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
نشانی:کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی
تلفن: ۳۶۲۸۰۰۴۰-۹ (۰۲۶)

۳۴: مجله علوم و صنایع غذایی   فصلنامه پژوهشی

نشانی دفتر مجله : تهران- کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران_کرج – بعد از پل پیکان شهر- ورودی بلوار پژوهش- دانشکده کشاورزی

تلفن تماس :  ۴۸۲۹۲۴۷۵ +۰۲۱

فکس :  ۴۴۷۸۰۵۳۹ + ۰۲۱

آدرس پست الکترونیکی: fsct@modares.ac.ir

ارسال نظر